Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady  gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług kupna poprzez Sklep internetowy pod adresem ignis.com.pl

II. Administrator

Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie internetowym  jest Bartłomiej Raniś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  SINAR Bartłomiej Raniś z siedzibą w 62-800 Kalisz ul. Robotnicza 4-6 m. 15 , zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  NIP 6182027656, REGON 302373641 telefon 798429391 adres e-mail kontakt@ignis.com.pl

III. Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

IV. Ochrona danych
1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,
d) dokładne i aktualne,
e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
g) bezpiecznie przechowywane,
h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administatora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.
4. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta z chwilą dokonania subskrypcji newslettera, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym Administrator na podstawie przepisów zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgową.

V. Przetwarzanie danych

1.Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:
a) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu oraz Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
5. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawiadamiając o tym Administratora.

VI. Informacje

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
- poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”.

VII. Polityka cookies

1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka)czyli informacji,
które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). 
2. Tak uzyskane  dane  nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep bez wskazania tożsamości Użytkownika  i j jego  preferencje.
3. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i Aplikacji,
b)przystosowania Sklepu do Państwa preferencji,

c) statystycznym

4. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
5. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
6. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.
7. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.
8. Sklep korzysta z Google …………., które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie i korzystania ze Sklepu.
9. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google ………………., które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
11. Przy  zablokowaniu dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.
12. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
13. Administrator zapewnia, że dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

VIII. Dobrowolność

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

IX. Formularz

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

X. Dane osobowe

1.Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
3. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, Ponadto Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe  podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji tych płatności.

 

XI. Uprawnienia Użytkownika

1. Macie  Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu  prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
2. Macie Państwo prawo żądać  od Administratora następujących  informacji:
a)  celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
b) czasu kiedy Państwa dane są przetwarzane,
c)  źródła, z którego pochodzą Państwa dane,
d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.
3.  Państwa żądanie zgłoszone do  Administratora może dotyczyć:, uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania Państwa danych osobowych, jak również wstrzymanie (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie .Administrator może je  usunąć, jeżeli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Skorzystanie  z uprawnień, należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.
5. Posiadają również  Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XI. Zmiany w polityce

Administrator zastrzega  sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

XII. Portale

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis ignis.com.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.Product added to wishlist
Product added to compare.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycisk Akceptuje” w lewym dolnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.